VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Warunki skorzystania z kredytu gotówkowego na dowolny cel

Warunki ubiegania się o kredyt:

 • minimalny wiek 21 lat
 • zarobki na poziomie minimum 1 500 zł netto 
 • minimalny okres zatrudnienia: 
  - umowa o pracę - 3 miesiące
  - umowa zlecenie - 6 miesięcy 
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 18 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony musi być ważna minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia wniosku
 • w zależności od Twojej sytuacji finansowej możemy wymagać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)
 •  
 • Uwaga: oferta promocyjna dostępna jest wyłącznie dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub dla osób z zawartą umową B2B (umowy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi). 

Nie finansujemy spółek prawa handlowego (za wyjątkiem spółki jawnej i partnerskiej)

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego, karty stałego pobytu
 • adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu
 • nie akceptujemy e-dowodów, kart tymczasowego pobytu

Dokumenty dochodowe

 • Zatrudnieni na umowę o pracę

  • historia rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy (jeśli wynagrodzenie jest wypłacane gotówką, to zamiast historii rachunku bankowego powinno być przedstawione zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy wymiaru składek dla ubezpieczonego) 

   lub

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) z ostatnich 6 miesięcy wraz z historią rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy

  Zaświadczenia dostępne są do pobrania z części "Regulaminy i dokumenty".

 • Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty, o współpracy)

  • umowy/kontrakty i rachunki zawarte w ostatnich 6 miesiącach
  lub
  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy
  lub
  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy 
  lub
  • składane deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-53

 • Emerytura, świadczenie przedemerytalne

  • decyzja o przyznaniu emerytury lub określająca aktualną jej wartość 
  lub
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości emerytury
  lub
  • ostatni lub przedostatni odcinek emerytury (licząc od daty złożenia wniosku kredytowego)
  lub
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca (lub inny dokument z banku potwierdzający wpłynięcie emerytury na rachunek bankowy)

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy

  • decyzja o przyznaniu renty (określająca okres obowiązywania świadczenia) oraz aktualna decyzja o waloryzacji świadczenia

  lub

  • decyzja o przyznaniu renty (określająca okres obowiązywania świadczenia) oraz potwierdzenie wpływu świadczenia na konto

  lub

  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości i okresie obowiązywania renty

 • Renta i emerytura zagraniczna

  • decyzja o przyznaniu renty/emerytury oraz potwierdzenie z ostatniego miesiąca wpływu świadczenia na konto

 • Renta rodzinna

  • decyzja o przyznaniu renty lub określająca jej wysokość

 • Renta strukturalna

  • decyzja o przyznaniu renty

  lub

  • decyzja o ostatniej waloryzacji renty

 • Działalność gospodarcza – zasady ogólne

  • PIT-36 lub PIT-36L za rok ubiegły
  oraz
  • historia rachunku firmowego lub osobistego z widocznymi zaliczkami do US na podatek dochodowy za 2022 lub zaświadczenie z US o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy za bieżący rok

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości powyżej 50 000 zł – zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – karta podatkowa

  • decyzja US na bieżący rok podatkowy ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej
  oraz
  • historia rachunku firmowego lub osobistego z widocznymi zaliczkami do US na podatek dochodowy za 2022 lub zaświadczenie z US o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy za bieżący rok

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości powyżej 50 000 zł – zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – ryczałt ewidencjonowany

  • PIT 28 za ubiegły rok
  oraz
  • historia rachunku firmowego lub osobistego z widocznymi zaliczkami do US na podatek dochodowy za 2022 lub zaświadczenie z US o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy za bieżący rok

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości powyżej 50 000 zł – zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Marynarze

  • aktualna umowa o pracę/kontrakt (oryginał) + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • zaświadczenie z agencji pośrednictwa pracy o okresie zamustrowania i dochodach z ostatnich 12 miesięcy (w podziale na poszczególne miesiące)

 • Działalność rolnicza

  • nakaz płatniczy podatku zawierający informację o liczbie posiadanych ha przeliczeniowych
  lub
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych) 
  lub
  • umowy/kontrakty wraz z rachunkami/fakturami za dostawę płodów rolnych, potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w ostatnich 12 miesiącach oraz
   • potwierdzenie przelewów na konto z faktur za dostawę płodów rolnych z ostatnich 12 miesięcy oraz
   • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)

 • Osoby duchowne

  • zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów z ostatnich 6 miesięcy, potwierdzone przez kurię lub zwierzchnią władzę kościelną właściwą dla danego wyznania
  lub
  • kopia PIT za ostatni rok z tytułu podatku zryczałtowanego dla osób duchowych
  lub
  • zaświadczenie o dochodach w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej

 • Wynajem nieruchomości

  • aktualne umowy najmu i ewentualne poprzednie umowy najmu w celu udokumentowania wymaganego okresu najmu
  oraz
  • kopia zeznania podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego