Zanim zawnioskujesz o kredyt

Warunki ubiegania się o kredyt:

 • minimalny wiek 21 lat
 • zarobki na poziomie minimum 1 300 zł netto 
 • minimalny okres zatrudnienia: 
  - umowa o pracę - 3 miesiące
  - umowa zlecenie - 6 miesięcy 
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 18 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony musi być ważna minimum 12 miesięcy od daty wprowadzenia wniosku
 • w zależności od Twojej sytuacji finansowej możemy wymagać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)

Nie finansujemy spółek prawa handlowego (za wyjątkiem spółki jawnej i partnerskiej)

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego (nie akceptujemy e-dowodów)
 • adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu

Dokumenty dochodowe

 • Zatrudnieni na umowę o pracę
  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy

   lub

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) wraz z wyciągiem lub historią rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy

   Zaświadczenia dostępne są do pobrania z części "Regulaminy i dokumenty".

 • Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty, o współpracy)
  • umowy/kontrakty i rachunki zawarte w ostatnich 6 miesiącach
  lub
  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy
  lub
  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy 
  lub
  • składane deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-53
 • Emerytura, świadczenie przedemerytalne
  • decyzja o przyznaniu emerytury lub określająca aktualną jej wartość 
  lub
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokościemerytury
  lub
  • ostatni lub przedostatni odcinek emerytury (licząc od daty złożenia wniosku kredytowego)
  lub
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca (lub inny dokument z banku potwierdzający wpłynięcie emerytury na rachunek bankowy)
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  • dokument potwierdzający rodzaj renty + decyzja o przyznaniu renty lub określająca aktualną jej wysokość

  lub

  • dokument potwierdzający rodzaj renty + zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości i okresie obowiązywania renty
 • Renta rodzinna
  • decyzja o przyznaniu renty lub określająca jej wysokość
 • Renta strukturalna
  • decyzja o przyznaniu renty

  lub

  • decyzja o ostatniej waloryzacji renty
 • Renta i emerytura zagraniczna
  • decyzja o przyznaniu renty/emerytury
 • Działalność gospodarcza – zasady ogólne
  • PIT-36 lub PIT-36L za rok ubiegły
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości 50 000 zł lub więcej– zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – ryczałt ewidencjonowany
  • PIT 28 za ubiegły rok
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości 50 000 zł lub więcej – zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – karta podatkowa
  • decyzja US na bieżący rok podatkowy ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej + dowody wpłat podatku dochodowego do US za ostatnie 6 miesięcy
 • Marynarze
  • aktualna umowa o pracę/kontrakt (oryginał) + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • zaświadczenie z agencji pośrednictwa pracy o okresie zamustrowania i dochodach z ostatnich 12 miesięcy (w podziale na poszczególne miesiące)
 • Działalność rolnicza
  • nakaz płatniczy podatku zawierający informację o liczbie posiadanych ha przeliczeniowych
  lub
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych) 
  lub
  • umowy/kontrakty wraz z rachunkami/ fakturami za dostawę płodów rolnych potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w ostatnich 12 miesiącach wraz z zaświadczeniem z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)
 • Osoby duchowne
  • zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów z ostatnich 6 miesięcy, potwierdzone przez kurię lub zwierzchnią władzę kościelną właściwą dla danego wyznania
  lub
  • kopia PIT za ostatni rok z tytułu podatku zryczałtowanego dla osób duchowych
  lub
  • zaświadczenie o dochodach w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej
 • Wynajem nieruchomości
  • aktualne umowy najmu i ewentualne poprzednie umowy najmu w celu udokumentowania wymaganego okresu najmu
  oraz
  • kopia zeznania podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego