VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Informacje prawne

Informacja o rozwoju współpracy Ingka Investments i Ikano Banku

Ingka Investment B.V. została współwłaścicielem Ikano Banku AB (publ) nabywając 29 czerwca 2021 roku 49% udziałów pochodzących z emisji nowych akcji, przeprowadzonej po uprzednim uzyskaniu zgody odpowiednich władz. 

Bliższa współpraca z Ingka Group przyspieszy transformację Ikano Banku w pełni cyfrową instytucję finansową, a także pozwoli nam skupić się na oferowaniu na uczciwych zasadach swoich dostępnych usług finansowych jeszcze większej liczbie klientów. Dla Ingka – która zarządza 378 sklepami IKEA w 31 krajach – oparte na dotychczasowej udanej i wieloletniej współpracy z Ikano Bankiem partnerstwo, jest decydującym krokiem w zakresie usług finansowych i odegra istotną rolę w realizacji jej ambicji, by IKEA stała się bardziej przystępna cenowo, dostępna i zrównoważona. 

Razem – z naszą wspólną historią i wartościami oraz jeszcze silniejszymi relacjami – Ikano Bank i Ingka są w odpowiednim momencie do dalszego ulepszania swojej oferty usług finansowych. Zmiana ta przyniesie korzyści zarówno naszym klientom jak i partnerom.

 

Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Oddział") 

Ikano Bank AB (publ) jest instytucją kredytową z siedzibą w Älmhult, w Szwecji, posiadającą adres BOX 31066, 200 49 Malmö, wpisaną do szwedzkiego Urzędu Rejestrowego Spółek pod numerem 516406-0922, działającą na podstawie zezwolenia udzielonego przez szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Sw. „Finansinspektionen”), który również sprawuje nad nią nadzór. Na działanie Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddziału w Polsce, naruszające przepisy prawa, Klient może wnieść skargę do szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego. W ramach wykonywania działalności w Polsce Bank nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.).

Komisja Nadzoru Finansowego na mocy decyzji wskazała szczegółowe warunki prowadzenia przez Ikano Bank AB (publ) działalności w Polsce poprzez Oddział.

Dane kontaktowe polskiego Oddziału

Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000355541
NIP dla działalności w Polsce w ramach VAT i CIT 5263138661

Internet: www.ikanobank.pl 
E-mail: obsluga.klienta@ikano.pl
Tel: +48 (22) 431 56 00


Osoba reprezentująca polski Oddział:
Dyrektor Oddziału: Jerzy Biskup


Reprezentanci Ikano Bank AB (publ) w Oddziale:
Jerzy Biskup oraz Ewa Szewczyk upoważnieni do łącznego reprezentowania Ikano Bank AB (publ) w zakresie działalności Oddziału.


Prokurenci upoważnieni do reprezentowania Oddziału łącznie z członkiem Rady Dyrektorów lub z innym prokurentem:
Jerzy Biskup
Ewa Izabela Szewczyk
Joanna Magdalena Krasnodębska
Robert Suchenek

Dane kontaktowe Banku w Szwecji

Ikano Bank AB (publ)
Box 31066
200 49 Malmo, Szwecja

Adres biura głównego w Szwecji:
Ikano Bank AB (publ)
Hyllie Boulevard 27
215 32 Malmo, Szwecja

Internet: www.ikanobank.se
Tel: +46 476 88 000
Fax: +46 476 88 140


Osoby reprezentujące Ikano Bank  AB (publ):
Przewodniczący Rady Dyrektorów: Mats Håkansson

Członkowie Rady Dyrektorów:
Bertil Krister Mattsson
Karl Gorän Mikael Pamquist
Lars Bernard Ljungälv
Lars Thorsen
Yohann Adolpe
Viveka Strangert
Heather Louise Jackson
Henricus Barthelomeus van Thiel

Dyrektor Wykonawczy: Henrik Eklund

Wysokość kapitału Ikano Bank AB (publ): 154 892 676,10 SEK (wpłacony w całości)

Nadzór

Ikano Bank AB (publ) jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Szwecji i mającą swoją siedzibę w Szwecji, prowadzącą swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, nadzorowaną przez właściwe władze nadzorcze Szwecji i nienadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 128).

 

Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Sw. „Finansinspektionen”)
Sw. Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Sweden
Tel.: +46 8 787 80 00
Fax: +46 8 24 13 35
Internet: www.fi.se

Dodatkowe informacje prawne


Ikano Bank AB (publ) jest szwedzką instytucją kredytową, która działa na terytorium różnych państw członkowskich (w tym Polski) za pośrednictwem oddziałów. Ikano Bank jest administratorem danych osobowych. Informacje w zakresie celów i zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz poniżej w sekcji z plikami do pobrania.
 
Ikano Bank powołał jednego Inspektora Ochrony Danych na poziomie centralnym, jednakże w celu ułatwienia kontaktu z lokalnymi interesariuszami lub organami nadzoru, w każdym z krajów Ikano Bank wyznaczył lokalnego reprezentanta Inspektora Ochrony Danych.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z:

  • polskim reprezentantem Inspektora Ochrony Danych (Konrad Koniarz) pod adresem iod@ikano.pl (w języku polskim),
  • Inspektorem Ochrony Danych (Annelie Lindholm) pod adresem dpo@ikano.se (w języku angielskim).

Niezależnie od przepisów dotyczących danych osobowych wszelkie informacje jakie przekazujesz nam w związku z wnioskiem kredytowym oraz fakt zawarcia i realizacji umowy kredytowej objęte są tajemnicą bankową zdefiniowaną w art. 104 ust 1 Prawa bankowego. Zachowanie tajemnicy bankowej obowiązuje pracowników Ikano Banku oraz wszystkie osoby współpracujące z Ikano Bankiem zarówno w okresie współpracy jak i po jej zakończeniu.