VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Reklamacje

W celu zachowania najwyższej transparentności świadczonych usług przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”), pragniemy przedstawić proces obsługi reklamacji. 

Klient może składać reklamacje:
  • W formie pisemnej - osobiście w siedzibie Banku (adres: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa), jak również w innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności (aktualny ich wykaz wraz z adresami, godzinami otwarcia oraz numerami telefonów znajduje się tutaj) lub przesyłką pocztową (adres do korespondencji: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa).

  • Ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Banku, jak również innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności lub telefonicznie podczas kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta Banku (numery telefonów: 22 431 56 00), jak również kontaktując się telefonicznie z innymi jednostkami, gdzie Bank wykonuje czynności.

  • W formie elektronicznej poprzez e-mail: reklamacje@ikano.pl. W przypadku złożenia reklamacji drogą e-mailową, prosimy o wskazanie formy odpowiedzi (list lub e-mail). Jeśli nam jej nie wskażesz, wyślemy odpowiedź listownie.

  • Za pomocą formularza elektornicznego na naszej stronie. Uwaga, uzupełnij formularz wyłącznie w sytuacji gdy chcesz złożyć reklamację. W innych sprawach związanych z Twoim produktem, kontaktuj się z nami na adresy e-mail znajdujące się w zakładce KONTAKT

 

 Złóż reklamację - uzupełnij formularz reklamacyjny

 Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF 

Pozytywnie przeszliśmy Audyt Etyczny za 2022 rok, dokonywany przez  Komisję Etyki przy ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF został  przyznany przez  Komisję Etyki i jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Każdy klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, że doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF, może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF bezpośrednio lub przez Rzecznika Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony: 

    • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
    • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl.

Odpowiedzi na reklamacje

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w Umowie, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zd. 1, Bank przekaże klientowi pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nieprzekraczającego 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie, przesyłając ją na adres korespondencyjny lub na wniosek klienta pocztą elektroniczną.

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego w Ikano Banku informujemy, że klienci mogą wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje na temat zasad postępowania w przypadku pozasądowego rozwiązywania sporu znajdziesz na www.rf.gov.pl.

Dodatkowo informujemy, że klient może skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach  roszczeń  określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich - www.zbp.pl