Reklamacje

W celu zachowania najwyższej transparentności świadczonych usług przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”), pragniemy przedstawić proces obsługi reklamacji. 

Klient może składać reklamacje:

  • W formie pisemnej - osobiście w siedzibie Banku (adres: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa), jak również w innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności (aktualny ich wykaz wraz z adresami, godzinami otwarcia oraz numerami telefonów znajduje się tutaj) lub przesyłką pocztową (adres do korespondencji: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa).

  • Ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Banku, jak również innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności lub telefonicznie podczas kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta Banku (numery telefonów: 22 431 56 00; 801 802 805), jak również kontaktując się telefonicznie z innymi jednostkami, gdzie Bank wykonuje czynności.

  • W formie elektronicznej poprzez e-mail (adres e-mail: obsluga.klienta@ikano.pl). 

 Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF 

Pozytywnie przeszliśmy weryfikację ankiet audytu etycznego za 2020 rok, dokonywaną przez  Komisję Etyki przy ZPF. 

Certyfikat Etyczny ZPF został  przyznany przez  Komisję Etyki i jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk  biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 

Każdy Klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, iż doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony: 

    • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
    • za pośrednictwem faxu na numer: 58 302 92 64,
    • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl.

Odpowiedzi na reklamacje:

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w Umowie, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zd. 1, Bank przekaże Klientowi pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nieprzekraczającego 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie, przesyłając ją na adres korespondencyjny lub na wniosek Klienta pocztą elektroniczną.

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego w Ikano Banku informujemy, że Klienci mogą wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje na temat zasad postępowania w przypadku pozasądowego rozwiązywania sporu znajdziesz na www.rf.gov.pl.

Dodatkowo informujemy, że Klient może skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach  roszczeń  określonych  w  Regulaminie  Bankowego  Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków  Polskich - www.zbp.pl