VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Reklamacje

W celu zachowania najwyższej transparentności świadczonych usług przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”), pragniemy przedstawić proces obsługi reklamacji. 

Klient może składać reklamacje:

  • W formie pisemnej - osobiście w siedzibie Banku (adres: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa), jak również w innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności (aktualny ich wykaz wraz z adresami, godzinami otwarcia oraz numerami telefonów znajduje się tutaj) lub przesyłką pocztową (adres do korespondencji: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa).

  • Ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Banku, jak również innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności lub telefonicznie podczas kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta Banku (numery telefonów: 22 431 56 00; 801 802 805), jak również kontaktując się telefonicznie z innymi jednostkami, gdzie Bank wykonuje czynności.

  • W formie elektronicznej poprzez e-mail: reklamacje@ikano.pl. W przypadku złożenia reklamacji drogą e-mailową, prosimy o wskazanie formy odpowiedzi (list lub e-mail). Jeśli nam jej nie wskażesz, wyślemy odpowiedź listownie. 

 Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF 

Pozytywnie przeszliśmy Audyt Etyczny za 2021 rok, dokonywany przez  Komisję Etyki przy ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF został  przyznany przez  Komisję Etyki i jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Każdy klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, że doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF, może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony: 

    • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
    • w formie e-mailowej na adres: etyka@zpf.pl.

Odpowiedzi na reklamacje

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w Umowie, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zd. 1, Bank przekaże klientowi pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nieprzekraczającego 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie, przesyłając ją na adres korespondencyjny lub na wniosek klienta pocztą elektroniczną.

Rozwiązywanie sporów konsumenckich

W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego w Ikano Banku informujemy, że klienci mogą wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje na temat zasad postępowania w przypadku pozasądowego rozwiązywania sporu znajdziesz na www.rf.gov.pl.

Dodatkowo informujemy, że klient może skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach  roszczeń  określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich - www.zbp.pl