Warunki ubiegania się o Raty Eko

Warunki ubiegania się o Raty Eko:

 • zarobki na poziomie minimum 1 300 zł
 • minimalny okres zatrudnienia:
  - umowa o pracę - 3 miesiące
  - umowa zlecenie - 6 miesięcy
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 12 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony może być krótsza od okresu kredytowania o maksymalnie 12 miesięcy
 • przy kredytach do 22 000 zł wystarczy jedynie Twój dowód osobisty
 • przy kredytach powyżej 22 000 zł poprosimy Cię o dokumenty potwierdzające osiągane dochody
 • przy kredytach powyżej 60 000 zł będziemy potrzebowali również zgody współmałżonka (wzór do pobrania)
 • w zależności od Twojej sytuacji finansowej możemy wymagać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)

Nie finansujemy spółek prawa handlowego (za wyjątkiem spółki jawnej i spółki partnerskiej). 

Dostępność kredytu zależy od pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej. 

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego (nie akceptujemy e-dowodów)
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu
 • kwota wyceny instalacji fotowoltaicznej (możesz złożyć wniosek na całą kwotę lub jej część)

Dokumenty dochodowe

 • Zatrudnieni na umowę o pracę
  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy
  lub
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) wraz z wyciągiem lub historią rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy

  Zaświadczenia dostępne są do pobrania z części "Regulaminy i dokumenty"

   

 • Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty, o współpracy)
  • zawarte umowy/kontrakty i rachunki wystawione w ciągu ostatnich 6 miesiący
  lub
  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy
  lub
  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy 
  lub
  • składane deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-53
 • Emerytura, świadczenie przedemerytalne
  • decyzja o przyznaniu emerytury lub określająca aktualną jej wartość 
  lub
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości emerytury
  lub
  • ostatni lub przedostatni odcinek emerytury (licząc od daty złożenia wniosku kredytowego)
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  • dokument potwierdzający rodzaj renty + 1 z 2 poniższych dokumentów:
  • decyzja o przyznaniu renty lub określająca aktualną jej wysokość i okres obowiązywania renty

  lub

  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości i okresie obowiązywania renty
 • Renta rodzinna
  • decyzja o przyznaniu renty
  lub
  • decyzja określająca aktualną wysokość renty
 • Renta strukturalna
  • decyzja o przyznaniu renty

  lub

  • decyzja o ostatniej waloryzacji renty
 • Renta i emerytura zagraniczna
  • decyzja o przyznaniu emerytury 

  lub

  • decyzja o przyznaniu renty
 • Dochód z zagranicy
  • dokumenty zgodnie z rodzajem zatrudnienia (umowa o pracę lub umowy cywilno-prawne) 
 • Działalność gospodarcza – zasady ogólne
  • PIT-36 lub PIT-36L za rok ubiegły wraz z kopią potwierdzenia ich złożenia w US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości 50 000 zł lub więcej– zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – ryczałt ewidencjonowany
  • PIT 28 za ubiegły rok wraz z kopią potwierdzenia ich złożenia w US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

  Dodatkowo dla wniosków o kredyt w wysokości 50 000 zł lub więcej – zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach.

 • Działalność gospodarcza – karta podatkowa
  • decyzja US na bieżący rok podatkowy ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za ostatnie 6 miesięcy
 • Marynarze
  • aktualna umowa o pracę/kontrakt + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy
  lub
  • zaświadczenie z agencji pośrednictwa pracy o okresie zamustrowania i dochodach z ostatnich 12 miesięcy (w podziale na poszczególne miesiące)
 • Działalność rolnicza
  • nakaz płatniczy podatku zawierający informację o liczbie posiadanych ha przeliczeniowych
  lub
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych) 
  lub
  • umowy/kontrakty wraz z rachunkami/fakturami za dostawę płodów rolnych, potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w okresie ostatnich 12 miesiący wraz z zaświadczeniem z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)
 • Osoby duchowne
  • zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów z ostatnich 6 miesięcy, potwierdzone przez kurię lub zwierzchnią władzę kościelną właściwą dla danego wyznania
  lub
  • kopia PIT za ostatni rok z tytułu podatku zryczałtowanego dla osób duchowych
  lub
  • zaświadczenie o dochodach w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej
 • Wynajem nieruchomości
  • aktualne umowy najmu i ewentualne poprzednie umowy najmu w celu udokumentowania wymaganego okresu najmu
  oraz
  • kopia zeznania podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w US właściwe dla sposobu rozliczenia podatku dochodowego: zasady ogólne - PIT 36, 36 L, ryczałt ewdencjonowany - PIT 28
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego