VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Warunki skorzystania z kredytu na fotowoltaikę

Warunki ubiegania się o Raty Eko:

 • zarobki na poziomie minimum 1 300 zł netto
 • minimalny okres zatrudnienia:
  - umowa o pracę -brak minimalnego okresu zatrudnienia
  - umowa zlecenie - 6 miesięcy
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 12 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony i umowa cywilno-prawna może być krótsza od okresu kredytowania o maksymalnie 12 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony i umowa cywilno-prawna powinna być ważna min. przez 6 miesięcy licząc od daty wprowadzenia wniosku 
 • przy kredytach do 25 000 zł wystarczy jedynie Twój dowód osobisty
 • przy kredytach powyżej 25 000 zł poprosimy Cię o dokumenty potwierdzające osiągane dochody
 • w zależności od Twojej sytuacji finansowej możemy wymagać zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)

Nie finansujemy spółek prawa handlowego (za wyjątkiem spółki jawnej i spółki partnerskiej). 

Dostępność kredytu zależy od pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej. 

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego, karty stałego pobytu
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu
 • kwota wyceny instalacji fotowoltaicznej (możesz złożyć wniosek na całą kwotę lub jej część)
 • nie akceptujemy e-dowodów, kart tymczasowego pobytu

Dokumenty dochodowe

 • Umowa o pracę

  • wyciąg lub historia rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy
  lub
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (oryginał) wraz z wyciągiem lub historią rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy
  lub
  • potwierdzenie wpływu wynagrodzenia na rachunek

  Zaświadczenia dostępne są do pobrania z części "Regulaminy i dokumenty"

   

 • Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty, o współpracy)

  • umowy/kontrakty i rachunki zawarte w ostatnich 6 miesiącach
  lub
  • rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy
  lub
  • historia rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy 
  lub
  • składane deklaracje podatkowe PIT-37

 • Emerytura, świadczenie przedemerytalne

  • decyzja o przyznaniu emerytury lub określająca aktualną jej wartość 
  lub
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości emerytury
  lub
  • ostatni lub przedostatni odcinek emerytury (licząc od daty złożenia wniosku kredytowego)
  lub
  • wyciąg z rachunku bankowego z ostatniego miesiąca (lub inny dokument z banku potwierdzający wpłynięcie emerytury na rachunek bankowy)

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy

  • decyzja o przyznaniu renty (określająca okres obowiązywania świadczenia) oraz aktualna decyzja o waloryzacji świadczenia

  lub

  • decyzja o przyznaniu renty (określająca okres obowiązywania świadczenia) oraz potwierdzenie wpływu świadczenia na konto

  lub

  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości i okresie obowiązywania renty

 • Renta rodzinna

  • decyzja o przyznaniu renty lub określająca jej wysokość

 • Renta strukturalna

  • decyzja o przyznaniu renty

  lub

  • decyzja o ostatniej waloryzacji renty

 • Renta i emerytura zagraniczna

  • decyzja o przyznaniu renty/emerytury oraz potwierdzenie z ostatniego miesiąca wpływu świadczenia na konto

 • Działalność gospodarcza – zasady ogólne

  • PIT-36 lub PIT-36L za rok ubiegły wraz z potwierdzeniem jego złożenia do US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

 • Działalność gospodarcza – ryczałt ewidencjonowany

  • PIT 28 za ubiegły rok wraz z potwierdzeniem jego złożenia do US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego

 • Działalność gospodarcza – karta podatkowa

  • decyzja US na bieżący rok podatkowy ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej
  oraz
  • historia rachunku firmowego lub osobistego z widocznymi zaliczkami do US na podatek dochodowy za 2022 lub zaświadczenie z US o wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy za bieżący rok

 • Marynarze

  • aktualna umowa o pracę/kontrakt (oryginał) + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • kopia aktualnego kontraktu + kopie poprzednich kontraktów z ostatnich 12 miesięcy + wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy przedstawiający wpływy z tytułu kontraktów marynarskich
  lub
  • zaświadczenie z agencji pośrednictwa pracy o okresie zamustrowania i dochodach z ostatnich 12 miesięcy (w podziale na poszczególne miesiące)

 • Działalność rolnicza

  • nakaz płatniczy podatku zawierający informację o liczbie posiadanych ha przeliczeniowych
  lub
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych) 
  lub
  • umowy/kontrakty wraz z rachunkami/fakturami za dostawę płodów rolnych, potwierdzające fakt uzyskiwania przychodów w ostatnich 12 miesiącach oraz
   • potwierdzenie przelewów na konto z faktur za dostawę płodów rolnych z ostatnich 12 miesięcy oraz
   • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa, dochodach (lub liczbie posiadanych ha przeliczeniowych)

 • Osoby duchowne

  • zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów z ostatnich 6 miesięcy, potwierdzone przez kurię lub zwierzchnią władzę kościelną właściwą dla danego wyznania
  lub
  • kopia PIT za ostatni rok z tytułu podatku zryczałtowanego dla osób duchowych
  lub
  • zaświadczenie o dochodach w związku z prowadzeniem działalności zarobkowej

 • Wynajem nieruchomości

  • aktualne umowy najmu i ewentualne poprzednie umowy najmu w celu udokumentowania wymaganego okresu najmu
  oraz
  • kopia zeznania podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w US
  oraz
  • dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego