Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ("Oddział")

Ikano Bank AB (publ) jest instytucją kredytową z siedzibą w Älmhult, w Szwecji, posiadającą adres BOX 31066, 200 49 Malmö, wpisaną do szwedzkiego Urzędu Rejestrowego Spółek pod numerem 516406-0922, działającą na podstawie zezwolenia udzielonego przez szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Sw. „Finansinspektionen”), który również sprawuje nad nią nadzór. Na działanie Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddziału w Polsce, naruszające przepisy prawa, Klient może wnieść skargę do szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego.

W ramach wykonywania działalności w Polsce Bank nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141c ust. 2 i 141a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.).

Komisja Nadzoru Finansowego na mocy decyzji wskazała szczegółowe warunki prowadzenia przez Ikano Bank AB (publ) działalności w Polsce poprzez Oddział.

Dane kontaktowe polskiego Oddziału

Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000355541

NIP dla działalności w Polsce w ramach VAT i CIT 5263138661

Internet: www.ikanobank.pl
E-mail: obsluga.klienta@ikano.pl

Tel: +48 (22) 431 56 00
Fax: +48 (22) 431 56 99

Osoby reprezentujące polski Oddział

Dyrektor Oddziału:
Sylwester Pedowicz

Reprezentanci Ikano Bank AB (publ) w Oddziale:
Sylwester Pedowicz oraz Jerzy Biskup upoważnieni do łącznego reprezentowania Ikano Bank AB (publ) w zakresie działalności Oddziału.

Prokurenci upoważnieni do reprezentowania Oddziału łącznie z członkiem Rady Dyrektorów lub innym prokurentem:
Sylwester Pedowicz
Jerzy Biskup
Joanna Magdalena Krasnodębska
Robert Suchenek

Dane kontaktowe Banku w Szwecji

Ikano Bank AB (publ)
Box 31066
200 49 Malmo, Szwecja

Adres biura głównego w Szwecji:
Ikano Bank AB (publ)
Hyllie Boulevard 27
215 32 Malmo, Szwecja

Internet: http://www.ikanobank.se/

Tel: +46 476 88 000
Fax: +46 476 88 140

Osoby reprezentujące Ikano Bank  AB(publ)

Przewodniczący Rady Dyrektorów: Mats Håkansson

Członkowie Rady Dyrektorów:
Claes Olof Claeson
Heather Louise Jackson
Henricus Barthelomeus van Thiel
Sten Hjalmar Hakan Nyberg
Lars Thorsen
Yohann Adolpe

Dyrektor Wykonawczy: Sten Hjalmar Hakan Nyberg

Wysokość kapitału Ikano Bank AB (publ): 78 994 001,41 SEK (wpłacony w całości)


Komisja nadzorująca w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstanców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Departament Licencji Bankowych

Tel: +48 (22) 262 4813

Fax: +48 (22) 262 4819

Internet: http://www.knf.gov.pl/

Komisja nadzorująca w Szwecji

Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego (Sw. "Finansinspektionen")
Sw. Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 787 80 00
Fax: +46 8 24 13 35

Internet: http://www.fi.se

Dodatkowe informacje prawne

Ochrona danych osobowych

Ikano Bank AB (publ) jest szwedzką instytucją kredytową, która działa na terytorium różnych państw członkowskich (w tym Polski) za pośrednictwem oddziałów. Ikano Bank jest administratorem danych osobowych. Informacje w zakresie celów i zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz w poniżej:

Klauzule informacyjne Ikano Banku

Ikano Bank powołał jednego Inspektora Ochrony Danych na poziomie centralnym, jednakże w celu ułatwienia kontaktu z lokalnymi interesariuszami lub organami nadzoru, w każdym z krajów Ikano Bank wyznaczył lokalnego reprezentanta Inspektora Ochrony Danych.

Lokalnym reprezentantem Inspektora Ochrony Danych w Polsce jest Jakub Stolarczyk. Kontakt z reprezentantem Inspektora Ochrony Danych w języku polskim jest możliwy pod adresem email iod@ikano.pl

Niezależnie od powyższego informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych powołanym na poziomie centralnym Ikano Banku jest Cecilia Frank. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy języku angielskim pod adresem email dpo@ikano.se

 

Zgoda do celów marketingowych

Klient w dowolnym czasie może skontaktować się z Oddziałem (telefonicznie, listownie lub poprzez e-mail) w celu wniesienia sprzeciwu wobec dostarczania informacji marketingowych.

Rejestr zbiorów danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych dostępny jest wyłącznie w formie papierowej w siedzibie administratora, tj. Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

Tajemnica bankowa

Dane Klientów podlegają również ochronie, jako informacje stanowiące tajemnicę bankową, w rozumieniu Prawa bankowego oraz odpowiednim przepisom prawa szwedzkiego.
Tajemnice bankową stanowią wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której Oddział tę czynność wykonuje.

Oddział, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Oddział wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową.

Oddział może udostępnić informację stanowiące tajemnicę bankową do podmiotów trzecich tylko zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa (Prawo bankowe).


Nota dotycząca odpowiedzialności

Wszelkie zamieszczone na niniejszej stronie informacje są poddane dokładnej kontroli ze względu na ich rzetelność oraz prawdziwość.  Zamieszczone na niniejszej stronie dane mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego, ani zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Ikano Bank AB (publ). Ikano Bank AB (publ) nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, rzetelność oraz prawdziwość informacji znajdujacych się na stronach internetowych, do których zamieszczono na niniejszej stronie linki. Ikano Bank AB (publ) nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane wykorzystaniem lub błędnym wykorzystaniem przedstawionych na niniejszej stronie informacji, jak i informacji przedstawionych na stronach, do których podano linki.

Wykorzystanie informacji zamieszczonych na niniejszej stronie bez zgody Ikano Bank AB (publ) w celach komercyjnych, w szczególności przechowywanie takich informacji w bazach danych, ich publikowanie, kopiowanie i każda inna forma ich komercyjnego wykorzystania, w tym przekazywanie osobom trzecim, w całości lub części, również w formie przeredagowanej, jest zabronione.

Wszelkie teksty, obrazy i grafiki zamieszczone na niniejszej stronie poddane są ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Korzystanie ze znaków handlowych lub nazw handlowych Ikano Bank AB (publ), w szczególnosci ze specyfikacji produktów, może być prowadzone wyłącznie przy poszanowaniu praw Ikano Bank AB (publ) oraz właścicieli danych praw. Korzystanie z linków zewnętrznych (Deep-Linking) na poziomie treści lub produktu, jak również pokazywanie znaków handlowych Ikano Bank AB (publ) w obrębie stron ramki wymaga autoryzacji.