Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Informujemy, że Klienci mogą wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy - www.rf.gov.pl

Dodatkowo informujemy, że Klient może skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w przypadkach  roszczeń  określonych  w  Regulaminie  Bankowego  Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków  Polskich - www.zbp.pl