W celu zachowania najwyższej transparentności świadczonych usług przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”), pragniemy przedstawić proces obsługi reklamacji.

Klient może składać reklamacje:

    • W formie pisemnej - osobiście w siedzibie Banku (adres: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa), jak również w innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności (aktualny ich wykaz wraz z adresami, godzinami otwarcia oraz numerami telefonów znajduje się tutaj) lub przesyłką pocztową (adres do korespondencji: ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa).
    • Ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Banku, jak również innych jednostkach, gdzie Bank wykonuje czynności lub telefonicznie podczas kontaktu z Zespołem Obsługi Klienta Banku (nr telefonów: 22 431 56 00; 801 802 805), jak również kontaktując się telefonicznie z innymi jednostkami, gdzie Bank wykonuje czynności.
    • W formie elektronicznej poprzez e-mail (adres e-mail: obsluga.klienta@ikano.pl).

 

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w umowie, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zd.1, Bank przekaże Klientowi pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nieprzekraczającego 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.  

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie, przesyłając ją na adres korespondencyjny lub na wniosek Klienta pocztą elektroniczną.